Egzamin ósmoklasisty

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

2. Egzamin zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

4. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju:

 • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

      oraz w terminie dodatkowym w czerwcu:

 • język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 • matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

7. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
   z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
 • Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

8. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

9. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, uczniowie  uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 180 minut

10. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 150 minut

11. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut, uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu 135 minut.

12. Terminy ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • 29 stycznia 2021 r.  ( w przypadku egzaminu próbnego )
 • 2 lipca 2021 r. ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu )

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji:

 • do 29 stycznia 2021 r. ( w przypadku egzaminu próbnego )
 • do 8 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu )

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:

 • do 29 stycznia 2021 r. ( w przypadku egzaminu próbnego )
 • do 9 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu ).

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE