Z rytmem za pan brat

    Nowatorstwo tejże innowacji polega na tym, że uczniowie klasy 2a, 2b, 3a, 3b i 5b poprzez rytm i taniec wpływają na lepszą sprawność ruchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową i podwyższenie poczucia własnej wartości. Zdobyte umiejętności są jednocześnie sposobami relaksacji i odreagowywania napięć psychofizycznych  w ich codziennym życiu. Dzieci mają również okazję odkryć w sobie nowe możliwości i potencjał twórczy.

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych
w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 30

Nazwa innowacji 

,,Z rytmem za pan brat’’

Autor innowacji 

Marzena Abuzareba

Rodzaj innowacji 

metodyczna

Adresaci innowacji 

klasa 2a, 3a na zajęciach edukacji muzycznej oraz 2b, 3b i 5b  na zajęciach kreatywnych

Krótki opis innowacji 

Innowacja ma zachęcać uczniów do rozwijania kreatywności muzyczno-ruchowej poprzez formy ruchowo- muzyczno- słowne, zwłaszcza zabawy rytmiczne i układy taneczne oraz do odreagowywania napięć, relaksacji i zmiany zachowań. 

Nowatorstwo 

Nowatorstwo tejże innowacji polega na tym, że poprzez rytm i taniec będziemy stymulować i intensyfikować wszechstronny rozwój osobowości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wykorzystywać je w życiu codziennym w przypływie różnych emocji.

Przewidywane efekty uczniów 

-radość i odprężenie dzieci w trakcie zabaw przy muzyce

-chęć realizacji naturalnej potrzeby ruchu

-lepsza sprawność ruchowa

-zmniejszenie lęku przed samodzielnym poruszaniem się, skakaniem, bieganiem po całej sali, wykonywaniem prostych form tanecznych

-lepsza koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa lub słuchowo-ruchowa

-uwrażliwienie na poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych dzieci podczas zabaw ruchowych

-większa chęć samodzielnego wykonywania zadań i odczuwanie zadowolenia z samorealizacji

-podwyższenie poczucia własnej wartości poprzez zdobyte umiejętności

-werbalne i niewerbalne wyrażanie swoich odczuć  i emocji                              

-nabywanie umiejętności współdziałania w grupie

-zwiększenie zaufania do innych członków grupy

-lepsza koncentracja uwagi

-uwrażliwienie na bodźce słuchowe podczas orientacji przestrzennej

-nabywanie umiejętności różnych sposobów relaksacji oraz zdolności odreagowywania agresji i napięcia  

Nazwa innowacji 

Kreatywny „Misz masz”

Autor innowacji 

Beata Surmacz

Rodzaj innowacji 

mieszana

Adresaci innowacji 

Klasa 8a

Krótki opis innowacji 

Uczniowie SP30 borykają się z niską motywacją do jakiegokolwiek działania, brakiem zainteresowań, problemami z koncentracją uwagi. Innowacja przyczyni się  do rozwoju harmonijnej, otwartej, zintegrowanej, pełnej, twórczej i kreatywnej osobowości poprzez działalność plastyczną oraz kreatywne zabawy i łamigłówki. Zajęcia będą prowadzone w kl. 8a w liczbie 1h w tygodniu. Na zajęciach uczniowie poznają techniki papieroplastyki, będą wykonywać dekoracje z papieru, kwiaty, kotyliony. Poznają różne techniki plastyczne za pomocą krepiny, zwykłej bibuły oraz papieru ksero. Na zajęciach zostaną również wprowadzone techniki ćwiczenia pamięci, logicznego i kreatywnego myślenia za pomocą układanek, łamigłówek typu zapałki, węzeł gordyjski, konie, tangramy, puzzle happy cube.

Nowatorstwo 

Na zajęciach zostaną wprowadzone techniki, logicznego i kreatywnego myślenia za pomocą układanek, łamigłówek typu zapałki, węzeł gordyjski, konie, tangramy, puzzle happy cube, łamigłówki on-line. Narzędzia te nie były stosowane do tej pory na zajęciach kreatywnych, ponadto nauczą się technik origami oraz  będą rozwijać kreatywną wyobraźnię za pomocą ćwiczeń typu: co jest potrzebne do?, I dlatego zebry są w paski, 20 zastosowań przedmiotu.

Przewidywane efekty uczniów 

-prace twórcze uczniów

-podniesienie zdolności kreatywnego myślenia

- uczniowie poznają nowe techniki plastyczne

-rozwinięcie indywidualnej twórczej wyobraźni,

-ćwiczenie pamięci,

-wzmocnienie poczucia własnej wartości,

-doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu,
- rozwinięcie motywacji do podejmowania aktywności twórczej.

 

 

 

 

Bum bum rurkę mam i gram!

     W ramach wprowadzenia w roku szkolnym 2019/20 innowacji pedagogicznej pt:. ,,Bum bum rurkę mam i gram! uczniowie na lekcjach muzyki mają okazję pograć na kolorowych muzycznych tubach, zwanymi bum bum rurkami, które są wykorzystywane do edukacji rytmicznej i muzycznej na całym świecie.

Czytaj więcej: Bum bum rurki

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE