Informator o zawodach szkolnictwa branżowego ------> zapoznaj się

Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno- zawodowych?  ---> zapoznaj się

Szkoła, praca, przyszłość , Mapa Karier ---->zapoznaj się

Doradztwo zawodowe w szkole:

przydatne informacje :

Terminy postępowania rekrutacyjnego --->pobierz

Broszura dla uczniów ---->pobierz

Informator ósmoklasisty ----->pobierz

Etapy doradztwa zawodowego w szkole:

Etap I

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Etap II

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

Etap III

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Na tym etapie uczniowie mają dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego

Co robi szkolny doradca zawodowy ?

Przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, które uwzględniają znajomość własnych zasobów oraz informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Program szkolnego doradztwa zawodowego obejmuje cztery obszary:

1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Doradztwo zawodowe nie tylko w szkole.

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Poradnictwo zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Białymstoku
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Akademickie Biuro Karier

Pomocne adresy

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP www.ohp.pl informacje o zawodach, rankingi szkół www.perspektywy.pl

przewodnik po zawodach oraz informacje o zmianach w kształceniu zawodowym www.koweziu.edu.pl

informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym www.ore.edu.pl  Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego www.wcies.edu.pl  Informacje o szkołach www.interklasa.pl zawody według branż lub predyspozycji, dostępność pracy w zawodach www.mapakariery.pl  wykaz wszystkich szkół w województwie podlaskim www.kuratorium.bialystok.pl, oraz publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe w Białymstoku https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/publiczne_jednostki_oswiatowe/szkoly-zawodowe.html

Absolwent szkoły podstawowej…

 • zna strukturę szkolnictwa ponadpodstawowego,
 • zna kryteria przyjęć do szkół,
 • samodzielnie szuka informacji i korzysta z różnych dostępnych źródeł informacji,
 • zna siebie, swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz własne predyspozycje do wykonywania zawodu,
 • zna czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu,
 • zna zawody i ich podstawowe podziały,
 • umie napisać podanie, CV, list motywacyjny,
 • wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły i planowaniu kariery zawodowej,
 • dostrzega zmiany na rynku pracy,
 • potrafi zaplanować swoją drogę do zawodu.

Rodzicu…

 • słuchaj uważnie swojego dziecka,
 • rozważ z nim wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe dla podjęcia przez niego decyzji, – pomóż w przygotowaniu listy możliwych rozwiązań,
 • zachęć swoje dziecko do przeanalizowania „plusów”  i „minusów” każdego rozwiązania,
 • pomóc dziecku wybrać najlepsze rozwiązanie, – chwal za aktywność, wspieraj i bądź ze swoim dzieckiem.

Wspieraj swoje dziecko! Nie podejmuj decyzji za swoje dziecko i nie krytykuj decyzji swojego dziecka.

Charakterystyka szkół

 

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Szkoła Branżowa (1. stopnia)

Ile trwa nauka?

4 lata

5 lat

3 lata

Jakie są egzaminy?

Matura

Matura + egzaminy zawodowe (tyle, ile jest kwalifikacji w wybranym zawodzie)

Egzaminy zawodowe (tyle, ile jest kwalifikacji w wybranym zawodzie)

Jakie są przedmioty szkolne?

Ogólne – takie jak w szkole podstawowej

Ogólne i zawodowe np. obsługa maszyn, rachunkowość

Ogólne i zawodowe (ale z roku na rok jest więcej zawodowych i mniej ogólnych)

Ile można wybrać rozszerzeń?

maksymalnie 3
+ język obcy

maksymalnie 2
+ język obcy

brak rozszerzeń

Co można robić dalej po ukończeniu tej szkoły?

praca, studia jednolite lub licencjackie, szkoła policealna, KKZ, kursy, szkolenia

praca, studia jednolite lub licencjackie, szkoła policealna, KKZ, kursy, szkolenia

praca, KKZ, kursy, szkolenia, szkoła branżowa 2. stopnia (po której można zdać maturę)

Przykładowe zawody/profile

• matematyczno-fizyczny

• matematyczno-informatyczny

• ratowniczy

• wojskowy

• artystyczny

• teatralny

• matematyczno- językowy

• matematyczno-geograficzny

• biologiczno-językowy

• biologiczno-chemiczny

Więcej informacji

www.otouczelnie.pl

• technik odnawialnych źródeł energii

• technik mechatronik

• technik logistyk

• technik weterynarii

• technik renowacji architektury

• technik awionik

• technik analityk

Więcej informacji:

www.otouczelnie.pl

www.doradztwo.ore.edu.pl

www.brp.edu.pl

• fryzjer

• jubiler

• kucharz

• mechanik motocyklowy

• piekarz

• stolarz

• ogrodnik

• elektryk

• elektronik

• mechatronik

Więcej informacji:

www.doradztwo.ore.edu.pl

www.brp.edu.pl

 

Źródło tabeli: Katalyst Education. Materiał udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0) (https://mapakarier.org/)

Pogłębiona diagnoza predyspozycji zawodowych ucznia oraz indywidualne porady

Gdzie można przeprowadzić pogłębioną diagnozę predyspozycji zawodowych ucznia oraz uzyskać indywidualne porady w oparciu o uzyskane wyniki

W tych placówkach możesz uzyskać:

 • diagnozę pod kątem dalszego kierunku kształcenia się i wyboru zawodu,
 • poradę dla młodzieży i rodziców (w ramach indywidualnych spotkań).

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego

15-001  Białystok, ul. Ciepła 32
tel.: 782 655 650

www.ckubialystok.pl

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku

ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok

Tel. 85 744 53 50

www.poradnia.bialystok.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku

ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok

tel.: 85 742 34 34

www.ppp2.eu

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE