Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku  jest przygotowana do pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niesłyszących i słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących, jak też z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją.

Do naszej szkoły nie przeprowadza się typowego postępowania rekrutacyjnego – wniosek o przyjęcie składa się bezpośrednio do dyrektora danej placówki wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor, kierując się wytycznymi zawartymi w ww. orzeczeniu decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły.

Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny, jednakże z uwagi na prawidłową organizację placówki, w tym zaplanowanie odpowiedniej liczby oddziałów na nowy rok szkolny, zaleca się złożenie ww. wniosku w okresie marzec-kwiecień.

ZAPRASZAMY !

Podanie o przyjęcie do szkoły ---->pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE