Do szkoły nie przeprowadza się typowego postępowania rekrutacyjnego – wniosek o przyjęcie składa się bezpośrednio do dyrektora placówki wraz z dokumentem określającym niepełnosprawność, tj. orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor, kierując się wytycznymi zawartymi w ww. orzeczeniu decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły.

 Nabór uczniów odbywa się przez cały rok szkolny, jednakże z uwagi na prawidłową organizację placówki, w tym zaplanowanie odpowiedniej liczby oddziałów na nowy rok szkolny, zaleca się złożenie ww. wniosku w okresie marzec-kwiecień.

Szkoła jest przygotowana do pracy z dziećmi: 

 1. niedostosowanymi społecznie,
 2. zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
 3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 6. niesłyszącymi i słabosłyszącymi,
 7. niewidzącymi i słabowidzącymi, 
 8. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją.

 

 Nasze atuty:

 • nowoczesny, dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów program  nauczania wyrównujący braki edukacyjne
 • nauka w kilkuosobowej grupie
 • przyjazne środowisko szkolne
 • możliwość realizacji 2 lat w rok
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • świetlica szkolna
 • biblioteka szkolna
 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • zajęcia specjalistyczne:

v socjoterapeutyczne

v terapia pedagogiczna

v  profilaktyczno- edukacyjne

v  logopedyczne

v  doradztwa zawodowego

v  porady, konsultacje dla rodziców i opiekunów

v  relaksacja z elementami hydroterapii

v  doskonalące techniki pływania

 

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE