RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA

jest pan Andrzej Bakun

Mamy nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia szkoła wyda się Wam  jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia, że będziecie się w niej czuli bezpiecznie.

 

„Granicą praw i wolności człowieka

są prawa i wolności innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich

wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam,

gdzie zaczynają się prawa innych.”

ROLA RZECZNIKA:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia
 • mediacje między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych
 • podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, Wychowawcami, Dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej)

 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI RZECZNIKA:

 1. Znajomość i działalność zgodna ze Statutem Szkoły, Kodeksem Ucznia, Konwencją Praw Dziecka, innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia w przypadku zgłoszenia problemu
 3. Dokonywanie analizy i oceny przestrzegania oraz poszanowania praw ucznia w szkole.
 4. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole.
 5. Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole.
 6. Mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia.
 7. Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 8. Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.

 UPRAWNIENIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
 2. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 3. Działa wg ustalonego trybu postępowania.
 4. Podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.

SPOSOBY I ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
 2. Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka (np. prawnikiem, psychologiem, pedagogiem szkolnym, kuratorem, PPP, Policją).
 4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.
 5. Pisemne zgłoszenie problemu do rzecznika np. na e-maila (anonimy nie będą rozpatrywane)
 6. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 7. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 8. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH:

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA PRZY WYKONYWANIU SWOICH ZADAŃ KIERUJE SIĘ:

 • zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia
 • zasadą równości  - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia
 • zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE