Informacja

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 30 Specjalnej w Białymstoku

W okresie od 16 do 26 lutego 2021 roku prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w klasach 1-3  odbywać się będzie w formie stacjonarnej natomiast w klasach 4-8  odbywać się będzie w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Dyrektor wprowadza „Zasady organizacji nauki zdalnej w Szkole Podstawowej Nr 30 Specjalnej im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku ze zwalczaniem Covid-19”

 Maria Kondzior - dyrektor szkoły

Zadządzenie nr 4/2021 --------> zapoznaj się

81 rocznica pierwszej deportacji ludności polskiej

           10 lutego 2021 roku przypadała 81 rocznica pierwszej deportacji ludności polskiej z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb ZSRR. Młodzież naszej szkoły obejrzy prezentację multimedialną poświęconą wywózce naszych rodaków do łagrów, na Syberię, Kazachstanu (prezentacja udostępniona została na classroom). Wyjaśnimy pojęcia, które wiążą się z rocznicą, aby lepiej zrozumieć sytuację naszych przodków. Uświadomimy sobie, że te wydarzenia, być może, dotknęły również naszych krewnych, że w naszych rodzinach też są Sybiracy. O godzinie 12 00 uczcimy minutą ciszy ofiary tamtych dramatycznych wydarzeń.

 

PODANIA DO POBRANIA

  

WIRTUALNY SPACER 

PO SZKOLE